Prentisiaethau

Cyfleoedd i bobl ifanc ennill cyflogaeth, profiad ymarferol a chymwysterau proffesiynol gyda'r Urdd.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw i feithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder yn defnyddio'r Gymraeg.

ymgeisiwch prentisiaeth@urdd.org 02922 405349

         

Facebook Twitter Instagram

Beth mae'r Urdd yn ei gynnig?

Hanes y Cynllun

Wedi gweld llwyddiant prentisiaethau gydag adrannau chwaraeon ac awyr agored yr Urdd, ac mewn ymateb i ddiffyg prentisiaethau cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, rydym yn gweithio tuag at ddatblygu ein prentisiaethau ymhellach, gyda tharged o gynnig 100 o brentisiaethau mewn amryw o feysydd newydd erbyn 2022!
 
Mae Adran Chwaraeon yr Urdd wedi uno ag ACT ac ALS - hyfforddiant prentisiaethau, ac Agored Cymru - corff dyfarnu cyfrwng Gymraeg, i greu a chyflwyno cynllun prentisiaeth llwyddiannus sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
 
Yn 2013 daeth tri prentis chwaraeon i ymuno â’r Urdd, ac ers hynny mae’r cynllun wedi mynd o nerth i nerth. Heddiw, mae 20 prentis yn gweithio i’r Adran Chwaraeon a’r Adran Awyr Agored, a 14 prentis yn rhan o’r cynllun Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Ym Medi 2018 bydd o leiaf 20 prentis chwaraeon a 4 prentis gwaith ieuenctid yn ymuno â ni hefyd.
 
Mae ein Adran Chwaraeon yn falch iawn bod 100% o brentisiaid sydd wedi cychwyn y cynllun wedi ei gwblhau i'r diwedd, sy'n ganran uwch na chyfartaledd cenedlaethol prentisiaethau yng Nghymru. Mae pob prentis sydd wedi cwblhau prentisiaeth wedi mynd ymlaen naill ai i weithio i Adran Chwaraeon yr Urdd, i weithio yn y sector chwaraeon a gweithgareddau gyda chyflogwyr eraill, neu wedi mynd ymlaen i'r brifysgol i astudio gradd mewn chwaraeon.
 
Mae cyflogi prentisiaid wedi helpu'r Adran Chwaraeon i ddatblygu a thyfu eu gwasanaeth. Mae llawer iawn o glybiau chwaraeon yr Urdd o fewn ysgolion ac yn y gymuned yn cael eu rhedeg neu eu cynorthwyo gan brentisiaid yr Urdd. Ers dechrau'r cynllun prentisiaeth mae'r nifer o blant sydd yn ymwneud â chlybiau'r Urdd yn wythnosol wedi tyfu i 8,000!

Mae'r Adran Ieuenctid wedi sefydlu 4 Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid i ddechrau ym Medi 2018. Mae 4 lleoliad wedi eu dewis ar gyfer blwyddyn gyntaf y brentisiaeth newydd hon ac rydym yn gobeithio tyfu'r cynllun i gynnig Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid mewn 17 rhanbarth ar draws Cymru yn y dyfodol agos.