Rhieni ac Arweinwyr

Edrychwn ymlaen at groesawu eich plentyn. Mae’r adran hon yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredinol ynglŷn ag arhosiad eich plentyn.

Er bod y rhan fwyaf o rieni ac athrawon yn gwerthfawrogi bod cyrsiau preswyl yn cynnig profiadau amhrisadwy i blant a phobol ifanc, rydym yn deall bod nifer yn pryderu wrth drefnu’r fath gyrsiau yn yr hinsawdd bresenol. Rydym yn deall y pryderon hyn ac wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ysgolion yn cael pob cymorth trwy gydol y broses.

Beth fydd angen ar eich plentyn? 

  • Dylech sicrhau fod enw’r plentyn ar bob dilledyn.
  • Dillad nos, phethau ymolchi a thywel.
  • Dillad sbâr gan gynnwys siwmper gynnes ac anorac neu got law.
  • Pâr o esgidiau sy’n addas i gerdded
  • Llyfr nodiadau a phensil/beiro (cyrsiau yn unig).

NID oes angen i’ch plentyn ddod â...

Sach gysgu, mae’r Gwersyll yn darparu dillad gwely.

Eiddo personol. Rydym yn argymell na ddylai eich plentyn ddod ag eiddo personol drud, ee: ipods / ffônau clyfar / gemau fideo. Nid yw’r Gwersyll yn gyfrifol am unrhyw eiddo personol.

Ble fydd fy mhlentyn yn cysgu?

Mae ein hystafelloedd gwely yn cysgu hyd at 6 o bobol. Ceir ystafell ymolchi a gwres canolog ymhob ystafell. Sicrheir bod eich plentyn yn gwybod ble i fynd os oes angen cymorth yn ystod y nos. 

Beth os oes gan fy mhlentyn unrhyw anghenion bwyd?

Mae’r Gwersyll yn darparu tri pryd bwyd y dydd - brecwast, cinio, a swper. Just Perfect Catering sy’n gyfrifol am ddarparu ein gwasanaeth arlwyo, felly os oes gan eich plentyn anghenion arbennig e.e. alergedd i gnau, diet gluten free, diabetig, dim cynnyrch llaeth, rhowch wybod inni pythefnos o flaen llaw fel y gallwn drefnu bwydlen addas.  Cofiwch nodi hyn ar y Ffurflen Iechyd hefyd.  Rydym yn cynnig bwydlen sy’n addas i lysieuwyr. 

Beth os oes gan fy mhlentyn broblem yn ystod ei arhosiad?

Mae aelod o staff yr Urdd yn bresennol 24 awr yn ystod arhosiad eich plentyn. Felly os oes gan eich plentyn unrhyw broblem neu ofid bydd staff wrth law i helpu ac i ddelio gyda unrhyw fater yn syth.

Am fwy o wybodaeth cyffredinol ynglyn â’r Gwersyll cliciwch yma